The Hague Business Club

Statuten

De ‘Statuten’ pagina van The Hague Business Club bevat onze formele statuten, die de grondslag vormen van onze vereniging. Deze documenten bevatten gedetailleerde informatie over de structuur, doelstellingen en bestuursregels van THBC. Ze zijn essentieel voor het begrijpen van de werking van onze organisatie en vormen de juridische basis waarop wij opereren. Het is belangrijk voor leden en geïnteresseerden om vertrouwd te raken met deze statuten om een volledig begrip te hebben van de principes en richtlijnen die onze club leiden.

The Hague Business Club

Johanna Westerdijkplein 75
2521EN ‘s-Gravenhage

Statuten der Studievereniging

Begripsbepalingen

Artikel 1.

In deze statuten wordt verstaan onder:

Algemene Ledenvergadering: de Algemene Ledenvergadering, functionerend conform de bepalingen en richtlijnen zoals uiteengezet in Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, betreffende rechtspersonen, zijnde het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden van de Vereniging;

Alumni: Leden die reeds zijn afgestudeerd aan de opleiding Informatica aan Hogeschool Leiden;

Bestuur: het Bestuur van de Vereniging;

Contributie: De jaarlijks vastgestelde, financiële bijdrage die een lid aan de Vereniging betaald;

Externe leden: Leden buiten de faculteit M&O en/of buiten De Haagse Hogeschool;

Schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

Statuten: de statuten van de Vereniging;

Vereniging: de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.

Naam, zetel en duur

Artikel 2.

 1. De Vereniging draagt de naam: The Hague Business Club.

 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Den Haag.

Artikel 3.

 1. Een verenigingsjaar loopt van een september tot en met eenendertig augustus van het opvolgende jaar.

 2. Het bestuursjaar loopt gelijk aan het verenigingsjaar.

 3. Het boekjaar loopt gelijk aan het verenigingsjaar.

 

Doel van de Vereniging

Artikel 4.

De Vereniging heeft ten doel:

 1. Het bevorderen van interactie en netwerken tussen studenten en professionals in het bedrijfsleven, evenals tussen studenten onderling.
 2. Het organiseren van zowel educatieve als ontspannende activiteiten die de overgang naar de zakelijke wereld vergemakkelijken.
 3. Het verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen binnen de faculteit door praktische ervaring en inzicht in de bedrijfswereld te integreren.
 4. Het ondersteunen van de carrièreambities van studenten door middel van loopbaanbegeleiding, stage- en werkgelegenheidsmogelijkheden.
 5. Het stimuleren van multidisciplinair en innovatief denken voor het oplossen van complexe maatschappelijke en economische vraagstukken;

 

De vereniging streeft deze doelen na door:

 1. Het creëren van platforms voor discussie, kennisuitwisseling en samenwerking tussen studenten, academici en professionals.
 2. Het aanbieden van praktijkgerichte projecten en activiteiten die de academische theorie met de zakelijke praktijk verbinden.
 3. Het vertegenwoordigen van de belangen en ambities van studenten in zowel academische als professionele kringen.
 4. Het gebruik van alle legale middelen en strategieën die bijdragen aan de realisatie van deze doelen;

Leden

Artikel 5.

 1. Leden van de Vereniging zijn de natuurlijke personen die door het Bestuur als lid zijn toegelaten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:
 2. personen die ingeschreven staan bij een opleiding verbonden aan de faculteit M&O aan De Haagse Hogeschool;
 3. alumni;
 4. door de Algemene Ledenvergadering benoemde ereleden;
 5. externe Leden.
 6. Aanmeldingen voor het lidmaatschap dienen Schriftelijk te geschieden en is een inschrijving voor onbepaalde tijd.
 7. De leden zijn gehouden tot het betalen van een Contributie, die door de eerste Algemene Ledenvergadering van het nieuwe verenigingsjaar wordt vastgesteld.
 8. Het Bestuur is in bijzondere gevallen bevoegd het lid geheel of gedeeltelijk te ontheffen van de betalingsverplichting van de Contributie. Een dergelijk besluit behoeft drie/vierde meerderheid van stemmen in een bestuursvergadering, waarin een meerderheid van het Bestuur aanwezig moet zijn.
 9. Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adresgegevens van alle leden zijn opgenomen.
 10. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.
 11. In het huishoudelijk reglement kan een nadere omschrijving worden gegeven van de verschillende vormen van leden.
 12. Leden dienen zich te houden aan de Statuten en het huishoudelijk reglement. Daarnaast zijn ook besluiten van het Bestuur en de algemene ledenvergadering leidend.

 

Ereleden

Artikel 6.

 1. Ereleden van de Vereniging zijn zij, die als zodanig, op voordracht van het Bestuur of tenminste vijf leden, door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd wegens hun bijzondere verdiensten voor de Vereniging. Een dergelijk besluit van de Algemene Ledenvergadering behoeft een meerderheid van tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

 1. Ereleden betalen geen Contributie.

 1. Op ereleden zijn dezelfde regels van toepassing als op andere leden.

 

Artikel 7.

 1. Alumni zijn zij die afgestudeerd zijn aan een opleiding verbonden aan de faculteit M&O aan De Haagse Hogeschool en lid zijn bij de Vereniging.

 1. Alumni betalen een aangepast bedrag voor hun lidmaatschap.

 

Begunstigers

Artikel 8.

 1. Begunstigers zijn zij, die zich bereid hebben verklaard een financiële bijdrage te leveren.

 1. Begunstigers hebben geen andere rechten en/of verplichtingen dan die in het begeleidende contract zijn toegekend of opgelegd.

 1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft. Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur.

 

Einde lidmaatschap

Artikel 9.

 1. Het lidmaatschap kan worden beëindigd:

 • door Schriftelijke opzegging van het lid;

 • door het overlijden van het lid;

 • door opzegging namens de Vereniging.

 1. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de Statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

 • door ontzegging.

 1. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten der Vereniging handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan het gehele jaar geschieden en moet vóór de eerste dag van het verenigingsjaar in het bezit zijn van de secretaris indien het lid vóór het komende verenigingsjaar uitgeschreven wil zijn.

 1. Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het Bestuur.

 1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan slechts geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren of wanneer gedragingen zijn waargenomen die in strijd zijn met de gedragsregels die te vinden zijn in het huishoudelijk reglement.

 1. Indien er een opzegging plaatsvindt waarbij niet wordt gehouden aan het opzegtermijn van vier weken, zal het lidmaatschap eindigen op het vroegst toelaatbare tijdstip, vier weken na de datum waarop de opzegging plaatsvond.

 1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene ledenvergadering, dit gebeurt met tenminste tweederde van de stemmen van de aanwezige geldige leden.

 1. Opzegging van het lidmaatschap door ontzetting geschiedt schriftelijk met opgave van redenen. Binnen één maand na kennisgeving, kan een lid bezwaar indienen tegen het besluit. Gedurende dit beroepstermijn is het lid geschorst. Dit bezwaar zal op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering worden behandeld.

 1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt of door opzegging, blijft de Contributie voor het geheel verschuldigd.

 

Geldmiddelen

Artikel 10.

 1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit de Contributies van de leden, de bijdragen van de begunstigers, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen, uit entreegelden, kantine-opbrengsten, opbrengst van subsidies, reclame- en/of sponsorgelden, en tenslotte uit eventuele toevallige baten en uit door de Vereniging georganiseerde activiteiten.

 

Bestuur

Artikel 11.

 1. Het Bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de algemene ledenvergadering uit de leden van de Vereniging worden benoemd.

 1. Het Bestuur bevat minstens een voorzitter, secretaris en penningmeester.

 1. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, ofwel een kandidaatstelling. Tot het opmaken van een voordracht zijn bevoegd zowel het Bestuur als tenminste tien leden.

 1. Indien in een vacature slechts één kandidaat is gesteld, wordt deze als ge- of herkozen beschouwd.

 1. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een genomen besluit van de Algemene Ledenvergadering.

 1. Als er geen voordracht is opgemaakt, dan is de Algemene Ledenvergadering vrij in de keuze voor een voordracht van bestuursleden. Over deze voordracht wordt bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering gestemd.

 1. Elke functie in de kandidaatstelling moet worden ingestemd door de Algemene Ledenvergadering, met de meerderheid van de geldige stemmen.

 1. Elk bestuurslid is verplicht een jaar na zijn benoeming af te treden, en wel op de jaarvergadering. Aftredende bestuursleden zijn terstond opnieuw te benoemen. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt ten aanzien van het aftreden de plaats van zijn voorganger in.

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

 • door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging;

 • door te bedanken na het instemmen van het Bestuur in diezelfde Algemene Ledenvergadering;

 • indien het bestuurslid onder curatele wordt gesteld.

 1. De tekenbevoegden en zo nodig diens plaatsvervangers kunnen met onmiddellijke ingang door het Bestuur van de functie worden ontheven:

 • bij faillissement, indien deze surséance van betaling aanvraagt of krijgt of bij toepassing van wettelijke schuldsanering;

 • bij gebleken wanbeheer.

 1. De Algemene Ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een dergelijk besluit is een meerderheid vereist van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

 1. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit Schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.

 1. Bestuur posities zijn enkel voor leden die ingeschreven staan bij een opleiding verbonden aan de faculteit M&O aan De Haagse Hogeschool.

 

Taken, vertegenwoordiging en bevoegdheden Bestuur

Artikel 12.

 1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Vereniging.

 1. De Vereniging wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de volgende leden van het Bestuur:

 1. hetzij de voorzitter en de secretaris tezamen;

 1. hetzij de voorzitter en de penningmeester tezamen;

 1. hetzij de secretaris en de penningmeester tezamen.

 1. De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

 1. Voor het beschikken over liquide middelen zijn de handtekeningen van de tekenbevoegden van het Bestuur voldoende.

 1. Het Bestuur kan worden bijgestaan door bijzondere commissies, werkgroepen of functionarissen, door het Bestuur te benoemen.

 1. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande taken, taakverdeling, vergaderingen, notulering en besluitvorming van het Bestuur worden gegeven.

 1. In alle gevallen, waarin de Vereniging een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuursleden kan de Algemene Ledenvergadering één of meer personen aanwijzen om de Vereniging te vertegenwoordigen.

 

Jaarstukken en benoeming- en bevoegdheden kascommissie

Artikel 13.

 1. Het Bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering – de jaarvergadering – binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering, haar jaarverslag uit. Dit jaarverslag gaat over het afgelopen bestuursjaar gevoerde beheer en de daarbij horende financiële realisatie. Dit jaarverslag wordt na goedkeuring van de voorzitter en de penningmeester ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van beiden, dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt en indien benodigd uitgesteld tot deze ondertekening is voldaan.

 1. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het Bestuur en brengt aan de jaarvergadering verslag van haar bevindingen uit.

 1. Wenst de kascommissie zich te laten bijstaan door een deskundige, dan kan zij zich met dat verzoek tot het Bestuur of de Algemene Ledenvergadering wenden.

 1. Het Bestuur is verplicht aan de kascommissie en de in de hierboven benoemde deskundige alle gewenste inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de waarden van de Vereniging aan de commissie en/of aan de deskundige te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de Vereniging te geven.

 1. Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het Bestuur tot décharge.

 1. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, kan de Algemene Ledenvergadering een nieuwe kascommissie benoemen, bestaande uit tenminste drie leden, welke commissie een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze nieuwe commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen één maand na de benoeming brengt de nieuwe commissie aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de Algemene Ledenvergadering die maatregelen, welke door haar in het belang van de Vereniging nodig worden geacht.

 

Algemene Vergadering

Artikel 14.

 1. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of Statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.

 1. In de jaarvergadering komt onder meer aan de orde:

 • de vaststelling van de jaarlijks door de leden verschuldigde Contributie;

 • het jaarverslag van de secretaris;

 • het jaarverslag en de rekening en verantwoording van het Bestuur;

 • het verslag van de kascommissie;

 • de benoeming van de kascommissie en de eventuele benoeming van bestuursleden;

 1. Andere Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo vaak het Bestuur dit wenselijk vindt.

 1. De voorzitter en de secretaris van het Bestuur of hun vervangers treden als zodanig ook op in de Algemene Ledenvergaderingen.

 1. Tijdens de algemene ledenvergadering worden notulen door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid van de Vereniging gemaakt.

 1. De algemene ledenvergadering kan al dan niet op voorstel van het Bestuur besluiten dat van de algemene ledenvergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

 

Toegang tot de Algemene Ledenvergadering

Artikel 15.

 1. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle soorten leden van de Vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden of leden die niet voldaan hebben aan de betalingsverplichting omtrent Contributie. Bij de behandeling van de schorsing heeft het geschorste lid de bevoegdheid voor dat agendapunt de vergadering bij te wonen en daarover het woord te voeren. Ten aanzien van de schorsing heeft het geschorste lid geen stemrecht.

 1. Over toelating van andere dan de hiervoor genoemde personen beslist het Bestuur.

 

Stemrecht en stemmingen

Artikel 16.

 1. Begunstigers hebben geen stemrecht.

 1. Ieder soort lid wat toegang heeft tot de Algemene Ledenvergadering, heeft één stem.

 1. Ten aanzien van minderjarige leden, die zestien jaar of ouder zijn, geldt dat zij binnen de Vereniging geacht worden handelingsbekwaam te zijn, zodat zij actief en passief stemrecht en alle rechten en verplichtingen hebben, die meerderjarige leden ook hebben, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

 1. Een lid kan zijn stem door een Schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen, met dien verstande dat niemand voor meer dan één ander lid een stem kan uitbrengen en de machtiging is voldaan op de daartoe bestemde wijze. De secretaris is, indien door meerdere leden gemachtigd, wel bevoegd om voor meerdere leden een stem uit te brengen. Mits de secretaris niet aanwezig is, neemt de vice voorzitter deze taak waar.

 1. Machtiging geschiedt door een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier in te dienen bij het Bestuur voor de Algemene Ledenvergadering. Deze wordt door de secretaris gecontroleerd en vastgelegd in de notulen.

 1. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot/partner of één van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen. In het geval dat een van de machtigingen ook de stelling hierboven betreft, worden deze overgegeven naar of de secretaris of de vicevoorzitter.

 

Besluitvorming

Artikel 17.

 1. Op een Algemene Ledenvergadering moeten het aantal leden met stemrecht groter of gelijk zijn aan het aantal bestuursleden plus één om de algemene ledenvergadering plaats te laten vinden. In dit aantal worden de bestuursleden niet meegeteld.

 1. Voor zover de wet of deze Statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Dit betekent: de helft plus één.

 1. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een Schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt.

 1. Ten aanzien van het voorzitterschap, notulering en stemmingen van- en in de Algemene Ledenvergadering, kunnen bij huishoudelijke reglementen nadere regels worden gegeven.

 1. Het in een vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is bindend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

 1. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van een beslissing of oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering dit verlangt. Door een nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 1. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Ten aanzien van ontslag van bestuursleden, fusie met aan andere Vereniging, omzetting in een andere rechtspersoon, statutenwijziging en ontbinding dient echter steeds een vergadering te worden uitgeschreven, die moet voldoen een de door de wet of deze Statuten gestelde vereisten.

 1. Om bezwaar te maken tegen een besluit van het Bestuur of de algemene ledenvergadering kan een motie worden ingediend ter behandeling van dit punt bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Een motie kan enkel worden aangedragen door tenminste tien leden en moet voor het bekendmaken van de definitieve agenda binnen zijn bij het Bestuur, is dit niet het geval zal de motie worden meegenomen bij de daaropvolgende vergadering, tenzij het Bestuur anders beslist of de meerderheid van de Algemene Ledenvergadering hierop aandringt.

 

Bijeenroeping Algemene Ledenvergadering

Artikel 18.

 1. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur. De oproeping geschiedt hetzij schriftelijk aan de adressen of e-mailadressen van de leden volgens het ledenregister. De termijn voor oproeping bedraagt tenminste twee weken.

 1. Daarnaast is het Bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het Bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept.

 1. De leden worden op een termijn van tenminste één week in kennis en inzage gesteld van de in de vergadering te behandelen onderwerpen.

 

Statutenwijziging

Artikel 19.

 1. In de Statuten van de Vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld.

 1. Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, zullen deze wijzigingen meesturen met de definitieve agenda.

 1. Tot wijziging van de Statuten kan slechts worden besloten door een Algemene Ledenvergadering, waar tenminste tweederde van het totaal aantal leden van de Vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen. Indien in die vergadering het vereiste quorum niet aanwezig is, zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, te houden uiterlijk dertig dagen na de betrokken vergadering, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden besluiten genomen kunnen worden met tenminste tweederde meerderheid.

 1. Een statutenwijziging treedt niet in werking voordat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 1. De leden van het Bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde Statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel.

 

Ontbinding

Artikel 20.

 1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Tot ontbinding kan slechts worden besloten wanneer tenminste tweederde van het totaal aantal leden van de Vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen. Indien in die vergadering het vereiste quorum niet aanwezig is, zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, te houden uiterlijk dertig dagen na de betrokken vergadering, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden besluiten genomen kunnen worden met tenminste tweederde meerderheid.

 1. Het batig saldo na vereffening wordt ter beschikking gesteld van een door de Algemene Ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen doel, dat zoveel mogelijk met het doel van de Vereniging in overeenstemming is.

 1. De vereffening geschiedt door de daartoe door de Algemene Ledenvergadering, aangewezen persoon en bij gebreke van een dergelijke aanwijzing door het Bestuur van de Vereniging.

 1. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de inschrijvingen van de Vereniging worden ontbonden.

 1. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en andere door de wet geaccepteerde gegevensdragers van de Vereniging gedurende tien jaar berusten onder de jongste vereffenaar.

 

Huishoudelijk Reglement

Artikel 21.

 1. De Algemene Ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent verscheidene zaken.

 1. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering, dit gebeurt met een meerderheid van de stemmen.

 1. Wijziging van het huishoudelijke reglement kan geschieden bij besluit van de Algemene Ledenvergadering indien dit Schriftelijk wordt verzocht door tenminste tien leden of op voorstel van het Bestuur.

 1. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de Statuten, tenzij de afwijking door de wet of de Statuten wordt toegestaan.

 1. In het na huishoudelijk reglement kan een nadere omschrijving worden gegeven van de soorten leden.

Word lid!