The Hague Business Club

Regelementen

Het regelement van The Hague Business Club bevat onze formele huisregels, die de grondslag vormen van onze vereniging. Dit document bevat gedetailleerde informatie over de vereniging, haar regels voor leden en bestuursregels van THBC. Ze zijn essentieel voor het functioneren binnen onze organisatie en vormen de juridische basis waarop wij opereren. Het is belangrijk voor leden en geïnteresseerden om vertrouwd te raken met deze regelementen om een volledig begrip te hebben van de principes en richtlijnen die onze club leiden.

The Hague Business Club

Johanna Westerdijkplein 75
2521EN ‘s-Gravenhage

Regelementen der Studievereniging

Artikel 1. Algemene bepalingen

Artikel 1, lid 1: Contact

Dit Huishoudelijk Reglement heeft betrekking op Studievereniging The Hague Business Club, verder te noemen THBC of ‘de vereniging’, verbonden aan de De Haagse Hogeschool. THBC richt zich op studenten van de opleidingen verbonden aan de faculteit M&O.

Artikel 1, lid 2: Statuten

Notariële akte van oprichting is op 15 maart 2024 ondertekend door S.T. Mineur, voorzitter der The Hague Business Club 2023-2024, J. Koorn, penningmeester der The Hague Business Club 2023-2024 en notaris N. van Buitenen van notariskantoor Van Grafhorst & Van Buitenen te Utrecht.

Artikel 1, lid 3: Huishoudelijk Reglement

Dit reglement dient gehanteerd te worden als de praktische leidraad voor het reilen en zeilen van THBC. Wanneer een nieuwe versie gepubliceerd wordt – volgens de procedure zoals beschreven in Artikel 16 van dit regelement – komen de bepalingen in alle eerdere versies te vervallen.

Artikel 1, lid 4: Kamer van Koophandel

THBC staat als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, afdeling Den Haag en omstreken, onder het KvK-nummer: 30172566.

Artikel 1, lid 5: Het bestuur

De vereniging wordt geleid door het bestuur. Beschrijvingen van de algemene bestuurstaken zijn opgenomen in Artikel 4 van dit regelement. Functie specifieke taken zijn opgenomen in Artikel 5 t/m 10 van dit regelement.

Artikel 1, lid 6: Adresgegevens

Adres:               De Haagse Hogeschool | The Hague University of Applied Sciences

                            Johanna Westerdijkplein 75

                            2521 EN ‘s-Gravenhage

Telefoon          : +31 (0) 30 253 6258

Website            : http://thehaguebusiness.club

E-mail                : info@thehaguebusiness.club

 

Artikel 2. Lidmaatschap

Artikel 2, lid 1: Aanmelding lidmaatschap

De aanmelding als lid of begunstiger van de vereniging dient schriftelijk of digitaal te gebeuren bij de secretaris van het bestuur danwel via de website. Het lidmaatschap is geldig wanneer de contributie betaald is. Iedereen die als student verbonden is aan de faculteit M&O aan De Haagse Hogeschool, kan lid worden van de vereniging. De voorwaarden voor lidmaatschap staan vermeld in Artikel 10 van de statuten.

Artikel 2, lid 2: Actieve leden, ereleden en begunstigers

Sub a. Actief lid wordt men door toetreding tot een commissie na goedkeuring van het bestuur. De Algemene Vergadering, hierna te noemen AV, heeft het recht bezwaar in te dienen tegen de aanstelling van commissieleden. Leden van het bestuur worden ook tot de actieve leden gerekend.

Sub b. Leden kunnen de status van erelid krijgen door de procedure te doorlopen zoals beschreven in Artikel 8.3 en 8.4 van de statuten.

Sub c. Begunstigers zijn geen leden, maar hebben een bijzondere relatie met de vereniging zoals beschreven in Artikel 13, lid 3 van dit regelement.

Artikel 2, lid 3: Contributie

Sub a. De leden van de vereniging zijn een jaarlijkse contributie van twintig (20) euro verschuldigd. Een wijziging van dit bedrag dient te worden goedgekeurd door de AV.

Sub b. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Ereleden hebben echter geen recht op een (gedeeltelijke of complete) terugbetaling van reeds betaalde contributie van het jaar waarin ze tot erelid verkozen zijn.

 

Artikel 3. Rechten en plichten

Artikel 3, lid 1: Statuten en Reglementen

De leden van de vereniging worden geacht op de hoogte te zijn van de rechten en plichten die vermeld staan in de statuten en dit regelement. Leden worden dan ook geacht de statuten en het HR van de vereniging na te leven.

Artikel 3, lid 2: Activiteiten

Sub a. Leden en ereleden hebben het recht deel te nemen aan de algemene activiteiten.

Sub b. Deelname aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. De bestuursleden kunnen niet hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor fouten gemaakt door individuele leden

Artikel 3, lid 3: Algemene Vergadering

Leden en ereleden hebben het recht tot het bijwonen van de AV, waar zij stemrecht hebben. Begunstigers mogen aanwezig zijn op uitnodiging, maar hebben geen stemrecht.

Artikel 3, lid 4: Niet-vermelde reglementen

In de gevallen, waarin noch de statuten, noch het regelement of de afzonderlijke reglementen voorzien, beslist het bestuur in overleg met de Raad van Commissarissen.

Artikel 3, lid 5: Schulden

Indien een lid diens schulden aan de vereniging niet binnen drie maanden na het ontstaan ervan aflost of een regeling ter aflossing met het bestuur heeft getroffen, kan die door het bestuur geschorst worden. Gerekend vanaf het tijdstip van schorsing zal 0,5% rente per maand worden bijgeschreven over het verschuldigde bedrag. De schorsing eindigt na volledige betaling.

 

Artikel 4. Bestuur

Artikel 4, lid 1: Taken

Het bestuur van de vereniging heeft – onder verantwoordelijkheid van de AV – de volgende taken:

 1. Zorg dragen dat de statuten en het regelement worden geëerbiedigd;
 2. Jaarlijks een beleidsplan en een jaarverslag opstellen;
 3. De belangen van de vereniging en haar leden behartigen;
 4. In ieder spoedeisend of onvoorzien geval namens de vereniging handelen;
 5. Jaarlijks verantwoording afleggen aan de AV over het gevoerde beleid en de verrichte

activiteiten;

 1. Jaarlijks een begroting van inkomsten en uitgaven voor het komend jaar opstellen;
 2. Jaarlijks een financieel verslag van het afgelopen jaar opstellen;
 3. Bemiddelen of adviseren bij problemen aangaande de vereniging, daartoe uitgenodigd

door één of meerdere leden;

 1. De naam The Hague Business Club tegen misbruik beschermen;
 2. Ondersteunende bestuursleden aanleveren die commissies begeleiden;
 3. Samenwerkingsverbanden tussen andere verenigingen, de faculteit, De Haagse Hogeschool en het bedrijfsleven handhaven en bevorderen.

Artikel 4, lid 2: Vice functies

Bij afwezigheid van bestuursleden treden vice functies in werking. Deze functies worden verdeeld onder alle bestuursleden en staan vermeld in het beleidsplan.

Artikel 4, lid 3: Wangedrag

Het bestuur, en daarmee de studievereniging zelf, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wangedrag van een lid of door ontstane situaties aan de hand van het niet naleven van de reglementen en statuten door een lid. Het bestuur besluit over eventuele schorsing van een lid.

Artikel 4, lid 4: Nieuw bestuur

Sub a. Ten minste twee maanden voor aanvang van het nieuwe bestuursjaar, aan het einde van een bestuursperiode, moet het nieuwe bestuur door het zittende bestuur op de AV voorgedragen worden. Over het nieuwe bestuur wordt tijdens de AV door alle aanwezige leden gestemd.

Sub b. Mocht door omstandigheden het volledige bestuur eerder wensen op te stappen of ontheven worden uit taken, dan treden Artikelen 18.1 en 18.5 van de statuten in werking.

Artikel 4, lid 5: Agendapunten bestuursvergadering

Leden kunnen agendapunten ten minste één dag voor aanvang van de bestuursvergadering bij de voorzitter of secretaris inleveren. In geval van het laatste brengt de secretaris de voorzitter op de hoogte.

Artikel 4, lid 6: Algemene Vergadering

De voorzitter of in tweede plaats de vice voorzitter draagt er zorg voor dat op elke AV een volledig exemplaar van de statuten en het regelement van de vereniging aanwezig is.

Artikel 4, lid 7: Ongeldig maken van besluiten

De AV is gerechtigd ieder besluit, genomen door het bestuur, ongeldig te maken bij meerderheid der stemmen.

 

Artikel 5. Voorzitter

Artikel 5, lid 1: Functie

Sub a. De voorzitter heeft de leiding over iedere AV, bestuursvergaderingen en de door het bestuur georganiseerde bijeenkomsten.

Sub b. De voorzitter is de eerst aangewezene de vereniging te vertegenwoordigen bij representatieve verplichtingen. De voorzitter vormt mede het gezicht van de vereniging.

Artikel 5, lid 2: Taken

Taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter zijn als volgt:

 1. Opstellen van de agenda voor vergaderingen;
 2. Voorzitten van bestuursvergaderingen en Algemene Vergaderingen;
 3. Toezicht houden op de andere bestuursleden en bewaken van de onderlinge sfeer, altijd

zorgen voor een goed groepsgevoel in de gehele vereniging;

 1. Fungeren als aanspreekpunt van en in het bestuur en voor de leden;
 2. Leiding hebben over door het bestuur georganiseerde bijeenkomsten.

 

Artikel 6. Secretaris

Artikel 6, lid 1: Taken

Taken en verantwoordelijkheden van de secretaris zijn als volgt:

 1. Bijhouden van inkomende en uitgaande post en e-mail;
 2. Notuleren tijdens bestuurs- en Algemene Vergaderingen. De notulen van de

bestuursvergadering dienen binnen 48 uur voor alle bestuursleden beschikbaar te worden gesteld, de notulen van de AV dienen uiterlijk twee weken voor aanvang van de volgende AV voor alle leden beschikbaar te worden gesteld;

 1. Bijhouden van ledenadministratie;
 2. Waar mogelijk, verzorgen van de inrichting van de verenigingskamer, waaronder

aanschaf van kantoorbenodigdheden;

 1. Verzorgen van correspondentie naar de leden en andere (studie)verenigingen.

 

Artikel 7. Penningmeester

Artikel 7, lid 1: Taken

Taken en verantwoordelijkheden van de penningmeester zijn als volgt:

 1. Verantwoordelijkheid dragen voor de gehele financiële administratie;
 2. Beheren van de kas op naam van de vereniging, waaronder het vermogensbeheer, de

betalingen en het innen van rekeningen;

 1. Toezicht houden op het terugbetalen van declaraties (welke alleen kunnen worden

gedeclareerd indien de penningmeester de kwitantie in ontvangst heeft genomen);

 1. Beheer van de rekening op naam van de vereniging;
 2. Verdelen van het geld onder de verschillende commissies aan de hand van het

beleidsplan, in samenwerking met het bestuur en met inachtneming van de mate van

belang. Dit zal bij aanvang van ieder bestuursjaar plaatsvinden;

 1. Opstellen van de jaarlijkse begroting aan het begin van het bestuursjaar;
 2. Opstellen van een resultatenrekening en financieel verslag doen op de AV, na ieder

bestuursjaar.

 

Artikel 7, lid 2: Financieel verslag

Sub a. De penningmeester kan op verzoek eens per maand een financieel maandverslag opzetten en deze tijdens de bestuursvergadering bespreken. De financiële maandverslagen zullen goedgekeurd worden door de Kascommissie conform Artikel 30.2 van de Statuten.

Sub b. Tweemaal per jaar dient het financiële verslag van de penningmeester nagekeken te worden door de Kascommissie van de vereniging, bestaande uit twee of drie personen – wanneer mogelijk de meest recente penningmeesters.

Artikel 7, lid 3: Betalingen

Betalingen worden via internetbankieren of per kas gedaan.

Artikel 7, lid 4: Commissies

 1. De penningmeester is gerechtigd te allen tijde een begroting te eisen van de commissies. Aan dit verzoek zullen de commissies binnen één week moeten voldoen;
 2. De penningmeester bepaalt wanneer die overgaat tot betaling aan de commissies;
 3. De penningmeester bepaalt in overleg met het bestuur de hoogtes van de budgetten van de

commissies.

 

Artikel 8. Commissaris Onderwijs

Artikel 8, lid 1: Taken

Taken en verantwoordelijkheden van de Commissaris Onderwijs zijn als volgt;

 1. Fungeren als aanspreekpunt voor studenten met betrekking tot onderwijszaken;
 2. Fungeren als contactpersoon van de vereniging met de Opleidingscommissie;
 3. Verantwoordelijkheid dragen voor het contact met het orgaan dat studieboeken levert,

korting regelen op deze boeken en de boekenverkoop onder de leden;

 1. Het organiseren van de meeloopdagen voor de bacheloropleidingen van de faculteit M&O;
 2. Contact onderhouden met De Haagse Hogeschool, de faculteit M&O en haar docenten in het bijzonder.

 

Artikel 9. Commissaris Intern

Artikel 9, lid 1: Taken

Taken en verantwoordelijkheden van de Commissaris Intern zijn als volgt:

 1. Opstellen en versturen van de nieuwsbrief;
 2. Fungeren als eindverantwoordelijke voor de digitale representatie van de vereniging,

waaronder het beheer van de website en de sociale kanalen;

 1. Fungeren als eindverantwoordelijke voor alle promotie;
 2. Opstellen van de jaarplanning op en deze gedurende het jaar bijhouden.
 3. Artikel 10. Commissaris Extern Artikel 10, lid 1: Taken
 4. Taken en verantwoordelijkheden van de Commissaris Extern zijn als volgt:
 5. Fungeren als aanspreekpunt voor bedrijven;
 6. Actief werven van nieuwe sponsoren;
 7. Onderhouden van relaties met sponsoren;
 8. Controleren, en indien nodig opstellen, van alle contracten aangaande de vereniging;
 9. Opstellen en versturen van facturen;
 10. Stage- en bijbaanvacatures bijhouden op de website.

 

Artikel 10. Commissies

Artikel 10, lid 1: Totstandkoming commissies

Sub a. Iedereen met de status van lid of erelid kan zich aanmelden voor één of meerdere commissies.

Sub b. Het bestuur stelt alle commissies samen.

Sub c. Toetreding tot een commissie verandert de status van een lid in actief lid.

Artikel 10, lid 2: Voorzitter, secretaris en penningmeester

Het bestuur draagt een concept indeling aan voor de commissies. Mocht er binnen de commissie onvrede zijn over de functies, kan dit in overleg met het bestuur aangepast worden.

Artikel 10, lid 3: Termijn actief lid

Sub a. Een actief lid kan voor maximaal twee jaar lid zijn van eenzelfde commissie. Uitzonderingen zijn de Redactiecommissie en commissies waarvoor er onvoldoende animo is. Aan het begin ieder bestuursjaar wordt binnen de commissie een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen. Wanneer er geen consensus is over deze functies, beslist het bestuur.

Sub b. Een actief lid kan van één commissie slechts één keer voorzitter, secretaris of penningmeester zijn. In overleg met het bestuur kan op deze regel worden teruggekomen.

Sub c. Het is wenselijk dat een aantal leden langer dan één verenigingsjaar actief is binnen dezelfde commissie. De doorgang wordt binnen de commissie en in samenspraak met het bestuur, besloten.

Sub d. De Toneelcommissie is een uitzondering op al het bovengenoemde in artikel 11 en wordt samengesteld door middel van audities.

Artikel 10, lid 4: Verantwoording

De commissies brengen regelmatig of volgens afspraak verslag uit aan het bestuur. Van iedere vergadering, of andersoortige relevante bijeenkomst, worden notulen gemaakt die binnen een week aan het ondersteunend bestuurslid moeten worden overhandigd.

Artikel 10, lid 5: Onkosten

Eventuele onkosten worden door de penningmeester, na goedkeuring door het bestuur, vergoed. Deze kosten moeten voordat het zittende bestuur is gewisseld, worden gedeclareerd.

Artikel 10, lid 6: Uitgaven

Sub a. Uitgaven worden alleen vergoed als zij ten bate van de vereniging zijn geweest. Bij twijfel hierover beslist het bestuur.

Sub b. Uitgaven worden bij een activiteit door de commissie begroot.

Artikel 10, lid 7: Activiteiten

Sub a. Voorstellen van activiteiten dienen minimaal drie weken vóór de geplande datum van de activiteit bij het bestuur te zijn voorgelegd.

Sub b. Bij goedkeuring van het bestuur dient minimaal twee weken voor aanvang van de activiteit een zo specifiek mogelijke begroting bij de penningmeester van het bestuur te zijn ingediend.

Sub c. Pas na goedkeuring van de activiteit en de begroting daarvan door het bestuur, kan de activiteit doorgaan.

Sub d. Alle deelnemers van de activiteiten zijn verplicht om te betalen voor de activiteit. Wanneer de commissieleden alleen optreden als organisator van de activiteit en niet als deelnemer dan kunnen zij geheel of deels vrijgesteld worden hiervan. Bij twijfel over deze regel beslist het bestuur.

 

Artikel 10, lid 8: Promotie

Promotie van een activiteit moet altijd minimaal twee weken voor de activiteit gestart zijn. Het promotiemateriaal dient uiterlijk twee weken voor de activiteit aangeleverd te worden bij de Commissaris Intern. Is dit niet het geval dan kan de activiteit eventueel niet doorgaan of wordt de activiteit opgeschoven.

Artikel 10, lid 9: Witboek

Aan het eind van het verenigingsjaar is iedere commissie verplicht een witboek te maken of het witboek van het jaar ervoor te reviseren met als doel een goede basis te leggen voor de volgende leden van de commissie. In dit witboek moet in ieder geval vermeld staan wat de activiteiten van het afgelopen jaar waren, welke problemen de commissie is tegengekomen, de kosten en baten van het afgelopen jaar waren, ervaringen waren en ideeën voor het volgende verenigingsjaar zijn.

 

Artikel 10, lid 10: Adviesraad

Als adviesorgaan heeft de vereniging beschikking over een Adviesraad. Deze raad bestaat bij voorkeur uit vijf leden die voorheen een bestuursfunctie hebben vervuld bij de vereniging. De Adviesraad is bereikbaar voor zowel het bestuur als de (commissie)leden wanneer zij advies nodig hebben. De raad dient met een meerderheid van de stemmen ingestemd te worden door de AV.

Artikel 10, lid 11: Actieve Ledenraad

Als adviesorgaan heeft de vereniging beschikking over een Actieve Ledenraad. De Actieve ledenraad is een groep van actieve leden die zich kunnen aanmelden om de actuele gang van zaken binnen de vereniging te bespreken. De Actieve Ledenraad laat het geluid vanuit de vereniging horen om het bestuur op de hoogte te houden van de leden en de stand van zaken. De raad dient met een meerderheid van de stemmen ingestemd te worden door de AV.

 

Artikel 11. Gedragscode

Artikel 11, lid 1: Doelstelling

Binnen de vereniging is het gewenst dat iedereen zich op diens gemak voelt en met plezier deel kan nemen aan activiteiten en commissies, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht, seksualiteit, politieke gezindheid of andere zaken die onderdeel zijn van iemands unieke identiteit. Er wordt verwacht dat ieder lid van de vereniging deze doelstelling nastreeft.

Artikel 11, lid 2: Gedragsregels

Om deze doelstelling na te streven zijn er een aantal basis gedragsregels:

 1. Als lid heb je respect voor andere verenigingsleden en iedereen die op een andere manier

betrokken is bij de vereniging;

 1. Als lid ga je respectvol om met elkaars eigendommen en die van de vereniging;
 2. Als lid zorg je ervoor dat jouw gedrag bijdraagt aan een veilige sfeer binnen de vereniging,

onderdeel hiervan is het respecteren van elkaars grenzen;

 1. Als lid participeer je niet in verbaal en fysiek geweld, hieronder vallen onder andere

(cyber)pesten en intimidatie;

 1. Als lid participeer je niet in seksueel overschrijdend gedrag;
 2. Als lid stimuleer en motiveer je andere verenigingsleden om elkaar te respecteren en handel

je wanneer dit niet gebeurt;

 1. Als lid zorg je voor een representatieve houding naar zowel andere verenigingsleden als

externen;

 1. Als lid participeer je niet in niet-legitiem alcoholgebruik en houd je je aan het zero-tolerance

drugsbeleid;

 1. Als lid draag je verantwoordelijkheid voor eigen handelen.

 

Artikel 11, lid 3: Overtreding van gedragsregels

De gedragsregels gelden voor iedere vorm van contact of communicatie, dus ook voor contact via e-mail of uitingen via sociale kanalen. We moedigen leden aan om melding te maken van gedrag dat in strijd is met deze gedragscode. Deze melding kan vertrouwelijk gemaakt worden bij het bestuur, de vertrouwenspersoon van de opleiding of faculteit of de vertrouwenspersoon voor ongewenst gedrag van De Haagse Hogeschool. Alsmede bestaat de mogelijkheid om via de online klachtenprocedure op onze website een klacht in te dienen bij het bestuur (https://thehaguebusiness.club/klachtenregeling/).

 

Artikel 12. Vertrouwenscontactpersonen

Artikel 12, lid 1: Functieomschrijving van de vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon fungeert als voorportaal voor een vertrouwenspersoon, aangezien deze geen specifieke cursus heeft gevolgd. Een vertrouwenscontactpersoon is niet hetzelfde als een vertrouwenspersoon.

Vertrouwenscontactpersonen zijn namelijk niet gecertificeerd en dus geen wettelijke, officiële hulpverlener, zoals een formele begeleider of psycholoog. Een vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging, voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag of andere klachten heeft. Door de leden een luisterend oor te bieden, worden ongewenste en pijnlijke situaties tegengegaan. Daarnaast bevorderen vertrouwenscontactpersonen de sociale veiligheid binnen de vereniging en zijn ze er voor mensen die niet met hun problemen op het bestuur willen afstappen.

Het doel van de vertrouwenscontactpersonen van de vereniging is om een luisterend oor te bieden aan haar leden. Ze bieden ondersteuning aan de vereniging. Naast dat vertrouwenscontactpersonen het eerste aanspreekpunt zijn binnen de vereniging, kunnen ze leden ook doorverwijzen naar andere hulpbronnen of ondersteuning.

Artikel 12, lid 2: Aanstelling vertrouwenscontactpersonen

Een vertrouwenscontactpersoon wordt ingestemd tijdens een Algemene Vergadering. De vertrouwenscontactpersonen kunnen zichzelf opgeven voor deze functie via een mail of een vacature. Mocht niemand zich aanmelden voor de functie van vertrouwenscontactpersoon, kan het bestuur zelf personen benaderen voor deze functie.

Voordat de vertrouwenscontactpersonen ingesteld worden, is het van belang dat er een sollicitatiegesprek met hen plaatsvindt. Dit sollicitatiegesprek zal geleid worden door leden van het huidige bestuur, leden van de Adviesraad en de huidige vertrouwenscontactpersonen. Hierbij tellen de stemmen even zwaar en zullen er evenveel leden van het bestuur en van de Adviesraad als vertrouwenscontactpersonen aanwezig zijn. Mocht tijdens het intakegesprek blijken dat de kandidaat ongeschikt is voor de functie van vertrouwenscontactpersoon, houdt het bestuur het recht om zelf andere personen te benaderen. Dit geldt alleen wanneer het bestuur een rechtvaardige reden heeft om de kandidaten af te wijzen.

Artikel 12, lid 3: Voortijdig neerleggen van de functie

Wanneer de vertrouwenscontactpersoon diens functie voortijdig wil neerleggen, moet diegene dit bij het bestuur aangeven. Zij kunnen dan met diegene een termijn afspreken, waarbinnen die persoon stopt, zodat het bestuur genoeg tijd heeft om op zoek te gaan naar een andere vertrouwenscontactpersoon. Dit geldt alleen als de vertrouwenscontactpersoon door omstandigheden diens functie niet langer naar behoeve kan vervullen. Het zoeken naar de vervangende vertrouwenscontactpersoon zal op dezelfde manier verlopen als het zoeken naar vertrouwenscontactpersonen aan het begin van het jaar. De geheimhoudingsplicht van de vertrouwenscontactpersoon duurt voort, ook na beëindiging van de functie en na beëindiging van de begeleiding van een lid.

 

Artikel 12, lid 4: Geheimhoudingsplicht

Vertrouwenscontactpersonen hebben geheimhoudingsplicht. Alles wat leden hen vertellen, die hen benaderen, wordt dus niet doorverteld aan anderen. Ook alle werkaantekeningen, documentatie en mails zijn vertrouwelijk. Mocht zich een situatie voordoen, waarin de vertrouwenscontactpersoon het noodzakelijk acht, dat de geheimhoudingsplicht doorbroken wordt, is dit slechts mogelijk als aan één van de volgende situaties wordt voldaan:

 1. De vertrouwenscontactpersoon verkeert in gewetensnood. Dit is een situatie die ontstaat, wanneer de vertrouwenscontactpersoon moreel niet weet hoe te handelen.
 2. De vertrouwenscontactpersoon ervaart de melding als zeer heftig en weet zelf niet wat te doen. In dit geval mag je een externe deskundige raadplegen. Welke hulpbronnen hiervoor ingezet kunnen worden, zijn te vinden in het witboek van de vertrouwenscontactpersonen.
 3. De vertrouwenscontactpersoon is zich ervan bewust, dat de vertrouwelijkheid niet doorbreken ervoor kan zorgen dat ernstige schade optreedt bij het lid, de vertrouwenscontactpersoon of derden. Voorbeelden van schade zijn ernstig lichamelijk letsel of ernstig geestelijk letsel.
 4. De vertrouwenscontactpersoon heeft er alles aan gedaan om het lid ervan te overtuigen, dat deze zelf professionele hulp moet zoeken. Dit is namelijk noodzakelijk. Het lid is echter zelf niet tot dit inzicht gekomen.

Mocht er niet aan deze situaties worden voldaan, hoort de vertrouwenscontactpersoon zich aan de geheimhoudingsplicht te houden. Ook is het belangrijk het desbetreffende lid bijna altijd op de hoogte te stellen, voordat de geheimhoudingsplicht wordt doorbroken. Dit geldt alleen niet wanneer het op de hoogte stellen extra leed met zich meebrengt. De (ex-)vertrouwenscontactpersoon kan daarnaast de keuze voor doorbreking van de geheimhoudingsplicht verantwoorden naar zichzelf, het lid, andere betrokkenen en de vereniging.

Artikel 12, lid 5: Het verbreken van de geheimhoudingsplicht

Wanneer een (ex-)vertrouwenscontactpersoon de geheimhoudingsplicht doorbreekt, zonder geldige reden, moet deze de functie per direct neerleggen. Hierna zal er een gesprek plaatsvinden tussen het bestuur en de vertrouwenscontactpersoon die de geheimhoudingsplicht heeft doorbroken. In dit gesprek zullen verdere sancties besproken worden. Het bestuur heeft het recht deze op te kunnen leggen, maar het bestuur zal de sancties bepalen in overleg met de Raad van Commissarissen.

 

Artikel 13. Ereleden, oud-leden en begunstigers

Artikel 13, lid 1: Ereleden

Sub a. Ereleden zijn mensen die tot erelid worden benoemd naar aanleiding van een bijzondere staat van verdienste voor de vereniging. Het bestuur draagt een persoon voor als erelid en de AV beslist omtrent de toelating. Zie hiervoor ook Artikel 8.3 en 8.4 van de statuten.

Sub b. Een erelid heeft, naast de rechten van een gewoon lid, het recht om kosteloos lid te zijn van de vereniging.

Artikel 13, lid 2: Oud–leden

Ieder lid dat volgens Artikel 12 van de statuten geen status van lid meer heeft, wordt vanaf dan gezien als oud-lid en verliest daarmee per direct diens rechten en plichten ten opzichte van de vereniging zoals opgenomen in dit regelement en de statuten. Eventuele openstaande schulden moeten zo snel mogelijk worden opgelost.

 

Artikel 13, lid 3: Begunstigers

Begunstigers en sponsoren kunnen op uitnodiging van het bestuur deelnemen aan activiteiten georganiseerd door de vereniging.

 

Artikel 14. Oprichters

Artikel 14, lid 1: Oprichters

Initiatiefnemers van Studievereniging The Hague Business Club zijn: R. Bruitzman en W. Breunesse.

Oprichters van Studievereniging The Hague Business Club zijn: S.T. Mineur, A.J. Havenaar, F.J. Piket, G.B. Brenet, J.I. Koorn en S.C. Pandithakoralage  – Datum oprichting: 1 oktober 2023.

Artikel 14, lid 2: Eerste bestuur

Het allereerste dagelijks bestuur (2023-2025) bestaat uit de volgende personen: S.T. Mineur, A.J. Havenaar, F.J. Piket, G.B. Brenet, J.I. Koorn en S.C. Pandithakoralage.

 

Artikel 15. Slotbepaling

Artikel 15, lid 1: Revisie HR

Dit HR staat vrij voor revisies met uitzondering van artikel 15. Na ieder verenigingsjaar moet het bestuur deze heroverwegen.

Artikel 15, lid 2: Wijzigingen of revisies aan het HR en andere reglementen

Sub a. Wijzigingen in het HR en andere reglementen, welke niet in strijd zijn met de wet en de statuten van SV Contact, treden in werking, nadat op een AV met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen daartoe wordt besloten.

Sub b. Zowel de nieuwe als de oude versie van het HR dienen uiterlijk veertien dagen voor de AV kenbaar gemaakt te worden voor de leden.

Artikel 15, lid 3: Versies

Versie 1.0

Eerste versie, november 2023, door R. Bruitzman, ter eerste goedkeuring;

Versie 1.1

Revisie en goedkeuring, december 2023, door S.C.Pandithakoralage, ter eerste goedkeuring door het bestuur;

Versie 1.2

Definitief en goedkeuring, januari 2024, door S.C.Pandithakoralage, ter goedkeuring door de Raad van Commissarissen;

Versie 2.0

Definitief en vastgelegd, februari 2024, door S.C.Pandithakoralage, akkoord en ondertekend door het bestuur;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglement der Studievereniging the Hague Business Club. Aldus opgemaakt, februari 2024, te ‘s-Gravenhage.

Ondertekend door Bestuur 2023-2024 der Studievereniging The Hague Business Club.

Word lid!