The Hague Business Club

Klachtenregeling

Op de ‘Klachtenregeling’ pagina van The Hague Business Club vindt u onze procedures voor het indienen en afhandelen van klachten. We streven ernaar om een open en eerlijke omgeving te creëren waar eventuele zorgen of problemen op een respectvolle en efficiënte manier worden aangepakt. Deze pagina biedt duidelijke richtlijnen over hoe u een klacht kunt indienen en wat u kunt verwachten tijdens het klachtenproces. Wij nemen elke klacht serieus en zetten ons in om elke kwestie op een rechtvaardige en tijdige manier op te lossen.

Artikel 1

Een ieder die wil klagen over de wijze waarop een medewerker van The Hague Business Club BV zich in diens beroepsmatig handelen jegens hem heeft gedragen, kan hierover schriftelijk een klacht indienen bij het bestuur van The Hague Business Club.

Een ieder die wil klagen over vermeende onregelmatigheden binnen of buiten het accountantskantoor, kan hierover schriftelijk een klacht indienen bij het bestuur van The Hague Business Club. Indien de klacht betrekking heeft op de wijze waarop een lid of een bestuurslid zich in diens beroepsmatig handelen jegens de klager heeft gedragen, kan de klager er tevens voor kiezen zijn klacht in te dienen bij de Raad van Commissarissen. Een klacht in de zin van deze klachtenregeling kan niet uitsluitend over een declaratie gaan.

Artikel 2

Het bestuur van The Hague Business Club draagt zorg voor een zorgvuldige en behoorlijke behandeling van schriftelijke klachten.

Artikel 3

De klacht wordt ondertekend en bevat ten minste:

  1. de naam en het adres van de klager;
  2. de naam van de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft;
  3. de dagtekening;
  4. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht; de klachtwaardigheid van de gedraging.

Indien de klacht in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, draagt de klager zorg voor een vertaling.

De klacht kan ook een voorstel voor afwikkeling van de klacht bevatten.

Artikel 4

De medewerker die een schriftelijke klach ontvangt, stuurt deze terstond door aan Het bestuur van The Hague Business Club.

Artikel 6

De behandeling van de klacht geschiedt door een medewerker of medewerkers die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is of zijn geweest.

Artikel 7

Het bestuur van The Hague Business Club is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen:

  1. indien zij betrekking heeft op een gedraging die door de indiening van een klacht aan het oordeel van de klachtencommissie van de beroepsorganisaties of een klachtinstantie van een andere accountantsorganisatie of accountantskantoor is onderworpen, dan wel onderworpen is geweest;
  2. indien zij betrekking heeft op beroepsmatig handelen dat langer dan drie jaar na constatering daarvan of langer dan zes jaar vóór indiening van de klacht, heeft plaatsgevonden;
  3. indien zij betrekking heeft op een gedraging die door de indiening van een klacht aan het oordeel van de accountantskamer is onderworpen, dan wel onderworpen is geweest;
  4. zolang ter zake van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.

Het bestuur van The Hague Business Club neemt een klacht niet in behandeling indien niet is voldaan aan enig bij het klachtenreglement gesteld vereiste voor het in behandeling nemen van klachten, mits de klager de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn.

Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt de Het bestuur van The Hague Business Club klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis.

Artikel 8

Het bestuur van The Hague Business Club stelt de klager en de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.

Van het horen kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 9

Het bestuur van The Hague Business Club handelt de klacht zo spoedig mogelijk af, doch uiterlijk binnen acht weken.

De termijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de klager is verzocht een verzuim als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van dit klachtenreglement te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

De afhandeling kan voor ten hoogste vier weken worden verdaagd. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 10

Het bestuur van The Hague Business Club stelt de klager en de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van haar bevindingen inzake de klacht alsmede van eventuele aanbevelingen aan de dagelijks beleidsbepaler. De beslissing van het bestuur van The Hague Business Club strekt tot:

  1. gegrondverklaring van de klacht; of
  2. ongegrondverklaring van de klacht.

Indien de klacht betrekking heeft op een handelen of nalaten als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Wet tuchtrechtspraak accountants wordt in de beslissing gemeld dat alsnog een klacht kan worden ingediend bij de accountantskamer.

Artikel 11

De klacht vervalt zodra klager aan het bestuur van The Hague Business Club te kennen geeft dat de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, naar tevredenheid aan zijn klacht tegemoet is gekomen.

Artikel 12

Het bestuur van The Hague Business Club draagt zorg voor de registratie van de ingediende klachten.

Word lid!