The Hague Business Club

Clausule Goed Gedrag

Op onze pagina ‘Gedragscode’ vindt u de richtlijnen en normen voor goed gedrag binnen The Hague Business Club. Deze code is essentieel om een respectvolle, inclusieve en professionele omgeving te waarborgen voor al onze leden, partners en bezoekers. Het naleven van deze gedragscode is van groot belang om de integriteit en reputatie van onze vereniging te handhaven. Wij moedigen iedereen aan om deze richtlijnen zorgvuldig door te nemen en zich te committeren aan de hoge standaard van gedrag die wij bij THBC verwachten.

  1. Algemene Normen

Alle betrokken partijen verbinden zich ertoe zich te gedragen op een professionele, respectvolle, eerlijke en ethische manier in hun interacties met andere leden, medewerkers, partners en derden. 

Ongepast gedrag, zoals beledigende taal, verbaal geweld, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, laster of enige andere vorm van gedrag dat als onacceptabel wordt beschouwd, zal niet worden getolereerd. 

  1. Respect voor Verscheidenheid en Inclusie

Alle betrokken partijen erkennen en respecteren de diversiteit van de samenleving en verbinden zich ertoe geen discriminerende of denigrerende opmerkingen of gedragingen te uiten op basis van ras, geslacht, leeftijd, religie, seksuele geaardheid, nationaliteit of enige andere persoonlijke kenmerken. 

  1. Vertrouwelijkheid en Privacy

Alle vertrouwelijke informatie en gegevens die worden gedeeld in het kader van de samenwerking, met inbegrip van persoonlijke gegevens van leden, medewerkers en partners, worden met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en mogen niet zonder toestemming worden gedeeld met derden. 

  1. Geschillen en Conflicten

In geval van geschillen of conflicten tussen de betrokken partijen, verbinden zij zich ertoe om in eerste instantie vreedzaam en op een constructieve manier naar oplossingen te zoeken. Als de kwestie niet informeel kan worden opgelost, zal artikel 6 van dit contract in werking treden. 

  1. Verantwoordelijkheid

Alle betrokken partijen zijn verantwoordelijk voor hun acties en gedrag binnen de context van de samenwerking. Ze begrijpen dat hun gedrag de reputatie en integriteit van The Hague Business Club kan beïnvloeden. 

De betrokken partijen verbinden zich ertoe om elkaar en de organisatie te ondersteunen bij het handhaven van de normen voor goed gedrag en ethiek zoals uiteengezet in dit contract. 

  1. Handhaving

Indien een betrokken partij herhaaldelijk in strijd handelt met deze “Goed gedrag” clausule, kan dit leiden tot schorsing of beëindiging van hun lidmaatschap bij The Hague Business Club. 

  1. 7. Overige Regels

Alle betrokken partijen verbinden zich ertoe om zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving en alle andere relevante regels en voorschriften die van toepassing zijn op hun activiteiten binnen de samenwerking. 

Deze “Goed gedrag” clausule heeft tot doel een positieve, respectvolle en professionele omgeving te bevorderen binnen The Hague Business Club en eventuele ongewenste situaties of conflicten aan te pakken op een eerlijke en constructieve manier. 

Word lid!